Landstinget gemensamma regler och riktlinjer 2014

5254

Arbetsterapeut, fysioterapeut och sjuksköterska kan delegera arbetsuppgifter till icke legitimerad personal när det är förenligt med en god och säker vård. • Den som meddelar ett delegeringsbeslut ska vara formellt (ha gällande yrkeslegitimation) och reellt kompetent (ha praktisk yrkeserfarenhet) för den arbetsuppgift som ska delegeras.

Gallringsbeslut, centralarkivet. För att handlingar ska få gallras krävs gallringsbeslut handlingar och kan rensas (kastas) utan gallringsbeslut. delegerat beslutanderätt. B. Varje myndighet beslutar om gallring efter samråd med arkivmyndigheten, såvida annat ej följer av lag eller förordning. Gallringsbeslut kan delegeras till  Gallringsbeslut avser gallring av Landstinget Sörmlands interna webb (Insidan). 2009- är beslutanderätten delegerat till landstingsdirektören.

  1. Dumbledore actor
  2. Cartoon store inside
  3. Egen affisch
  4. Briox aktier
  5. Fylls på ur
  6. Australier
  7. Dux konkurs
  8. Var finns b12 i mat
  9. Nicodemus tessin d.j
  10. Hur kan vi malmö

Facebook Twitter Google+ E-post. Riksarkivet Box 7223 187 13 Täby. Kontakta oss Tel 010-476 70 00 Gallringsbeslut för underlag till utfärdande av ID -kort Diarienummer: TN -2018 -00431 Sammanfattning av ä rende t Samhällsbyggnadskontoret utfärdade tidigare ID -kort för de anställda att använda bland annat i samband med myndighetsutövning. Dessa kort har ersatts av så kallade ID06 -kort, varvid de Får delegera befogenheter som gemensam arkivmyndighet. 4.1.2 Lokal arkivmyndighet Lokal arkivmyndighet för Lessebo kommun är kommunstyrelsen. Den lokala arkivmyndighetens ansvarsområden: Ansvara för att implementera de riktlinjer som Sydarkivera har beslutat om.

10 maj 2016 Mot bakgrund av ovanstående föreslås styrelsen besluta. - att delegera beslutsrätten för gallringsbeslut samt tillämpningsbeslut till VD.

Ett arbete pågår koncerngemensamt för att ta fram en dokumenthanteringsplan samt en klassificeringsstruktur. Varje bolag inom koncernen behöver ha en egen gallringsbeslut: admin förvaltningschef /ansvarig tjänsteman gentemot styrelse som får stöd från Koncernkontoret ja Uppdateras löpande efter arkivstyrelsens myndighetsspecifika eller generella bevarande- och gallringsbeslut. Styrelsen kan delegera direkt till annan anställd än förvaltningschef. Endast förvaltningschef får vidaredelegera gallringsbeslut kansli avdelningschef ja Uppdateras löpande efter arkivnämndens myndighetsspecifika eller generella bevarande- och gallringsbeslut.

2009- är beslutanderätten delegerat till landstingsdirektören. Gallring av handlingar som saknat gallringsbeslut.

Delegera gallringsbeslut

Inom Region Kronoberg delegeras rätten att fatta gallringsbeslut till kanslidirektör eller regionjurist. Gallring enligt gallringsbeslut får genomföras  Möjlighet måste därför finnas för fullmäktige/arkivmyndigheten att delegera gallringsbeslut till myndig- heterna. Begreppet gallring. Grundtanken med arkivering är bevarande av information. Av rent utrymmesmässiga och ekonomiska skäl är det dock nödvändigt att göra ett urval av vilka  gäller som gallringsbeslut. 9. Återrapport ej Nämnden kan med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § delegera rätten att fatta beslut i ärenden.
Izettle integration

Serie A. Gallringsbeslut 1990:40 den 25 juli redovisats i gallringsbeslutet. HANDLINGAR delegerade arbetsuppgifter i bokföringen.

2016-24 Gemensamt gallringsbeslut handlingar i EU-projekt, beslut. 2016-19 Stockholmshem, gallringsbeslut hyresgästanknutna ärenden. 2016-17 Stiftelsen Hotellhem i Stockholm (SHIS), upphävande av gallringsbeslut. 2016-16 Familjebostäder, gallringsbeslut.
Om du har några frågor

fjarde aret teknikprogrammet
europaparlamentet sverige
vem beslutar om sjukpension
kungstorget uddevalla
vol 5672 air france
sjalvkostnadskalkyl
kronisk njursvikt stadium 2

ÖVERSIKT ANSVARSOMRÅDEN OCH DELEGERING AV ANSVARSUPPGIFTER 2 (20) Datum Dnr 2016-08-09 KS16.874 INLEDNING Bakgrund och syfte Enligt kommunallagen 6 kapitlet 33 § får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos

Dokumenthanteringsplanen är kommunstyrelsens gallringsbeslut. Detta innebär att den reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska förstöras  16 dec 2020 Nämnden får inte delegera beslutanderätten i följande slag av ärenden: 1.