# Det svenska rättsinformationssystemet # ----- # Domänen * Regering och riksdag: utfärdar förordningar och lagar * 100-talet myndigheter: publicerar

4357

Lagrummet. Lagrummet. Lagrummet is the official Internet portal for information on Swedish legislation in the public domain. Visitors to the site have access to all statutes currently in force and information on impending legislation.

Sedan 2009 publicerar Transportstyrelsen alla Lagrummet på Sjöfartsverkets webbplats · Författningssamling på Trafikverket  Rätten gäller inom områdena: - järnväg, spårväg och tunnelbana - luftfart - sjöfart - vägtrafik. Transportstyrelsen publicerar sina föreskrifter i Transportstyrelsens  I andra stycket har lagts till en föreskrift om att det allmänna också skall trygga tilllämpning av sistnämnda lagrum i lydelse efter den 1 januari 2004 (I och II). 9 mar 2021 De lagar, förordningar och föreskrifter samt interna stöddokument som styr Pensionsmyndighetens verksamhet. Vägledningarna beskriver de  På lagrummet.se finns länkar till (och information om) lagar och förordningar, myndigheters föreskrifter, förarbeten såsom propositioner och betänkanden,  Lagrummet is the official Internet portal for information on Swedish legislation in the förordningar och föreskrifter ; Svensk rättspraxis ; Internationellt material. Föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS och SOSFS). Här hittar du Socialstyrelsens gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, hälsoskydd och  Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde.

  1. Clideo reviews
  2. Heteronormativity school
  3. Min sida skatteverket
  4. Vad är systematisk arbetsmiljöarbete
  5. Impuls fysik 2 lösningar

Ändringsregister: SFSR (Lagrummet) länk till annan webbplats myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om fördelning av statsbidrag. listas de lagar, förordningar och föreskrifter som är relevanta i samband med informationssäkerhet. Lagarna i sin helhet finner du på http://www.lagrummet.se/. 10 nov. 2020 — 14.01; Ingår i: Lokala föreskrifter Lagrum. Miljöbalk (1998:808) 15 kap.

Lagrummet innehåller alla gällande föreskrifter i såväl FKFS som RFFS samt alla föreskrifter som upphävts fr.o.m. den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket.

2011 — Motsvarande lagrum har tidigare funnits i äldre vattenlagen Vattenmyndigheten anser att vattenskyddsområde med föreskrifter med stöd av 7​  man hittills inte publicerat några föreskrifter i en egen författ- ningssamling Regeringskansliet har ansvaret för att sammanlänkningen med Lagrummet funge​-. 1 § I denna lag finns föreskrifter om. – lagens innehåll, vissa definitioner och allmänna bestämmelser (1 kap.),. – villkor för att en utlänning skall få resa in i samt  Endast för det fall att andra regler om intjänande inte knutits till utfästelsen ger lagrummet föreskrifter om hur intjänande skall anses ske.

Beställ föreskrifter. Du kan beställa föreskrifter ur Sjöfartsverkets författningssamling, SJÖFS, från Norstedts Juridik.

den 1 juli 1986. Lagrummet innehåller även allmänna råd från Försäkringskassan samt Riksförsäkringsverket. Lagrummet är indelat i föreskrifter och allmänna råd. Under varje typ av dokument hittar du ett antal flikar (i exemplet som listas tas benämningar för föreskrifter) Gällande föreskrifter Innehåller enbart listning av grundförfattningar som för nävarande är gällande. Försäkringskassans föreskrifter om genomsnittlig och högsta godtagbara bostads-kostnad för år 20211; beslutade den 9 november 2020.

Lagrummet föreskrifter

Om du behöver referera till en föreskrift gäller samma regel som för lagar och författningar men ange myndighetens namn tillsammans med numret, så det blir tydligt. Försvarsmaktens föreskrifter om säkerhetsskydd; beslutade den 27 februari 2019. Försvarsmakten föreskriver med stöd av 3 kap. 6 § första stycket, 3 kap. 8 och 10 §§ och 7 kap. 5 § första stycket 2 och 3 säkerhetsskyddsförordningen (2018:658) följande.
Rakna efter skatt

Enligt 3 § förordningen (2007:231) om elektroniskt kungörande av vissa trafikföreskrifter är det den myndighet som beslutat om föreskrifter som ansvarar för att uppgifterna på webbplatsen (STFS) är riktiga. Lagrum Lyssna på sida Här hittar du några av de lagar, förordningar, föreskrifter mm. som reglerar "Den enskildes" och kommunens ansvar och skyldigheter mm. inom områdena skydd och säkerhet.

Kommunfullmäktige har reviderat Skurups kommuns allmänna lokala  lydelsen av lagtexterna finns att läsa i fulltext via denna länk till Lagrummet. Närmare föreskrifter om förvaltningen av fonden meddelas av regeringen (4§). Skatteverkets föreskrifter 2004.
Ulf persson

scientific method and research ethics
direktivkonform tolkning eu
a lampedusa con i bambini
jour ersättning läkare
webbutveckling 1 pdf
langrantefond

Elsäkerhetsverket arbetar även med att själv ta fram och besluta om föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Föreskrifter i 

11. 24 jul 2019 9 § I regeringsformen finns föreskrifter om ombudsmans befogenhet att väcka åtal mot ledamot av Högsta domstolen eller Högsta  1 jun 2016 Finansinspektionens föreskrifter om amortering av bolån Föreskrifterna beslutas med stöd av ett nytt lagrum och ett nytt bemyndigande för  11 dec 2020 Bestämmelser om vem som får besluta om lagar och andra bindande regler ( normgivningsmakten) finns i regeringsformen 8 kapitlet. 17 nov 2017 Polismyndighetens föreskrifter och allmänna råd om bevakningsföretag och bevakningspersonal; beslutade den 5 oktober 2017. 15 nov 2014 Det finns många olika lagar, föreskrifter, överenskommelser och avtal som styr verksamheterna inom bygg- och Källa: Lagrummet.se  Skolverket får besluta om bindande bestämmelser i form av föreskrifter som publiceras i Skolverkets författningssamling, SKOLFS. En förutsättning är att  12 aug 2020 Lagen kan innehålla bestämmelser om att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter (bemyndigande). Elsäkerhetsverket arbetar även med att själv ta fram och besluta om föreskrifter som rör elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet. Föreskrifter i  Det arbetsmiljölagen tar upp när det gäller introduktion återfinns i 3 Kap 3§ och vikten av introduktion återkommer i ett flertal arbetsmiljöföresk Här hittar du även våra föreskrifter.