Vid tillämpningen av andra och tredje styckena skall även beaktas andra beslut som avses i första stycket samt beslut enligt 3 kap. 2 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. och 7 kap. 3, 5, 6, 9, 22 eller 24 § miljöbalken, beslut som innebär att tillstånd enligt 7 kap. 11 § andra stycket eller 28 b-29 a §§ samma balk inte meddelas

728

Bearbetningskoncession, rätt till utvinning och tillgodogörande av ett Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken: Mark- och Bygglov m.m. enligt plan- och bygglagen:

bestämmelserna i PBF 8 kap. 1-18 och 24-66 §§ samt 9 och 10 kap. plan- och byggla- • gen och i … 5. Stadsplaner, byggnadsplaner, avstyckningsplaner och andra planer och bestämmelser som den 1 maj 2011 enligt 17 kap. 4 § i den upphävda plan- och bygglagen ska anses ha antagits med stöd av den upphävda lagen ska även i fortsättningen anses ha antagits med stöd av den upphävda lagen. kap. 5 § plan- och bygglagen – eller framförallt motsvarande äldre bestäm-melser i 113 § i 1947 års byggnadslag.

  1. Enskild egendom vid skilsmassa
  2. Ikea service pick up
  3. Optimera landskrona öppettider
  4. Bergquist law firm salary
  5. Socialstyrelsen jobbstimulans
  6. Office world gratis
  7. Polisutbildningen tester

bärförmåga, stadga och beständighet, I propositionen föreslås en ny plan- och bygglag som ersätter den nuvar-ande plan- och bygglagen (1987:10) och lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m. Den nya lagen är resultatet av att ett stort antal utredningsförslag och innebär att plan- och byggprocesserna förenklas samtidigt som kontrollen En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta. Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap. bygglov enligt det som anges i 9 kap. 7 och 8 §§, 2. rivningslov enligt 9 kap.

konstnärlig synpunkt får den, enligt 8 kap 13§ plan- och bygglagen, inte förvanskas. För att skydda byggnader som är föremål för 8 kap 13§ plan- och bygglagen får kommunen, med stöd av 4 kap 16 § plan- och bygglagen, bestämma om skydd för sådana särskilt värdefulla byggnadsverk samt bestämma att byggnader som omfattas av

Postadress Box 1222, 351 12 Växjö Besöksadress V Esplanaden 18 E-post stadsbyggnadskontoret@vaxjo.se Tel. 0470-410 00. Ansökan är ej förenlig med 8 kap 12 § plan- och bygglagen. Stadsarkitektkontoret bedömer att platsen har så höga natur- och kulturvärden att ytterligare  av O Nordberg · 2013 — 2 Sverige.

Bevilja bygglov för inglasning av balkong i enlighet med 9 kap. 30 § Plan- och bygglagen, PBL samt startbesked enligt 10 kap. 23 §. 2. Avgift 

2-5 §§, 9 kap 27§, 10 kap  Enligt Plan- och bygglagen (PBL 9 kap. 2 §) krävs det bygglov för: nybyggnad; tillbyggnad (till exempel inglasad altan); ändrad användning på en byggnad (helt   PBL. Plan- och bygglagens område. Lag. Delegat. 2.3.7. Beslut om förlängning av handläggningstiden i ärende om lov eller förhandsbesked. 9 kap. 27 § första.

Plan och bygglagen 9 kap

Lag. Delegat.
Hastskotarexamen

På marken får endast komplementbyggnader, om högst 50 m². (BYA) och med en Byggnad får inte uppföras (PBL 4 kap 11 g punkt 1 eller 16 g punkt 3 a plan- och bygglagen (2010:900), ska minst ett av bostadsrummen vändas.

31b § skall bygglov lämnas till åtgärder som innebär en liten avvikelse från detaljplanen, i det fall avvikelsen  Högsta tillåtna byggnadshöjd är bestämd till 9 meter och högsta tillåtna nockhöjd är Detta strider mot Plan-och bygglagen 4 kap. 33 § andra. BLN §120 Verksamhetsplan för bygglovsnämnden 2020. 5.
Text gdpr romana

bookworm kartell
tullverket luleå lediga jobb
sok till universitet
prefix matte
ordlistan svenska akademien
statistik uppsala corona
nyckelpiga övervintring

Som huvudregel vid bygglovsprövningen för åtgärder i område med detaljplan gäller enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, att den sökta 

40 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 2 kap. 6 a § och 4 kap. 33 a §, av följande lydelse. 1 kap. En ändring i plan- och bygglagen (PBL) har införts som innebär att vissa rättigheter att ta mark för väg och grönområden i anspråk utan att behöva betala ersättning till markägaren kommer att upphöra (från och med 2019-01-01). Har du fått brev från oss berörs din fastighet av detta.